Algemene voorwaarden HulQua

HulQua is gevestigd aan het Staarten 2, 5281 PL te Boxtel

 

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten door HulQua waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. HulQua: de aanbieder van Producten aan Klant.
 4. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon, handelend in in de uitoefening van bedroep of bedrijf, die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met HulQua.
 5. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Klant gekocht zijn van HulQua.
 6. Producten of Product: het product dat door HulQua wordt aangeboden, is een kunststof vloerverwarming verdeler, alsmede bijhorende onderdelen.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van HulQua en iedere Overeenkomst tussen HulQua en een Klant en op elk Product dat door HulQua wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal HulQua aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van HulQua zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met HulQua is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door HulQua gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Een Aanbod kan door HulQua gedaan worden via de website, dan wel de social media kanalen van HulQua.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen HulQua niet binden. Eventuele afbeeldingen, brochures, monsters, prijslijsten en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). HulQua kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van HulQua zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht HulQua niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van HulQua heeft aanvaard door een opdracht of bestelling te plaatsen bij HulQua en HulQua deze schriftelijk heeft bevestigd. Niettemin heeft HulQua het recht een Overeenkomst met een potentiële Klant om een voor HulQua gegronde reden te weigeren.
 2. Indien HulQua de bestelling of opdracht niet bevestigt, doch overgaat tot levering, geldt de factuur als schriftelijke bevestiging in de zin van het eerste lid van dit artikel.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is HulQua daaraan niet gebonden.
 4. HulQua is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Klant.

 

Artikel 5   Uitvoering van de Overeenkomst

 1. HulQua zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft HulQua het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HulQua aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan HulQua worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HulQua zijn verstrekt, heeft HulQua het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is HulQua niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor HulQua, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. HulQua kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. HulQua is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat HulQua is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HulQua bekend was.
 7. Klant vrijwaart HulQua voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6   Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door HulQua of er door andere omstandigheden buiten de macht van HulQua enige vertraging ontstaat, heeft HulQua recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient HulQua schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is HulQua gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door HulQua of een externe vervoerder is HulQua, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien HulQua gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan HulQua ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien HulQua een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. HulQua is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. HulQua is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. HulQua behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7   Verpakking en transport

 1. HulQua verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8   Onderzoek, reclamaties

 1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 dagenna ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Klant is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden enhet Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. HulQua erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Klant.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan HulQua te worden gemeld op info@?HulQua.com. Klant heeft hiertoe een termijn van 24 uur na levering.
 4. Eventuele niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 24 uur na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 5. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Klant verplicht tot betaling van de gekochte zaken.
 6. Als Klant gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van HulQua en op de wijze zoals door HulQua aangegeven. Reclamaties worden enkel door HulQua in behandeling genomen onder nauwkeurige omschrijving van de klacht.
 7. Indien de Klant haar reclamerecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan HulQua, conform de retourinstructies van HulQua. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van HulQua.
 8. HulQua is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 9. Indien en voor zover Klant haar reclamerecht tijdig en terecht heeft uitgeoefend, zal HulQua, naar de uitsluitende keuze van HulQua, zorg dragen voor vervanging of herstel van het betreffende Product. In geval van vervanging verbindt Klant zich reeds nu de vervangen zaak aan HulQua te retourneren en de eigendom aan HulQua te verschaffen.
 10. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 11. Indien Klant haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 12. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan HulQua te wijten is, zal HulQua na een verzoek daartoe van Klant, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Klant geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op HulQua.

 

Artikel 9   Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, en exclusief transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop HulQua geen invloed heeft, kan HulQua deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 10   Betaling en incassobeleid

 1. Betaling geschiedt achterafin de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van HulQua. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van HulQua een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Klant is overeengekomen, is HulQua gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van HulQua op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. HulQua heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. HulQua kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. HulQua kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant in verzuim.
 8. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal HulQua zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien HulQua meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

 

Artikel 11   Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door HulQua geleverde zaken, blijven eigendom van HulQua totdat de Klant alle verplichtingen uit alle met HulQua gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Klant is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is HulQua gerechtigd tot deze penningen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht HulQua zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval dat HulQua haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan HulQua of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HulQua zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 6. HulQua heeft het recht om de door Klant aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van HulQua. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal HulQua zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Klant.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan HulQua worden vergoed door Klant.

 

Artikel 12   Garantie

 1. HulQua staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties voor alle zaken gebruikt en/of geleverd met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst en het te leveren Product strekken nooit verder dan hetgeen expliciet is overeengekomen.
 3. Ten aanzien van de Producten gelden de volgende garantiebepalingen, onverminderd het overige in de Overeenkomst bepaalde:
 4. Een garantie van 10 jaar op de behuizing van het Product;
 5. Een garantie van 2 jaar op de accessoires.
 6. De bovengenoemde garanties gelden niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HulQua, Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of de zaak onder abnormale omstandigheden is gebruikt.
 7. Klant kan slechts een beroep doen op de door HulQua gegeven garantie indien Klant volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 8. In de hiernavolgende situaties is garantie uitgesloten:
 9. Klant gebruikt, behandelt of onderhoudt het Product naar het uitsluitende oordeel van HulQua verkeerd;
 10. Schade/gebreken die ontstaan is/zijn als gevolg van blootstelling aan te grote droogte, koude en vochtige omstandigheden;
 11. Schade/gebreken die ontstaan is/zijn ingevolge het niet in acht nemen van de meegeleverde gebruiksinstructies;
 12. Schade/gebreken die ontstaan is/zijn als gevolg van natuurgeweld, waaronder begrepen blikseminslag.
 13. Ieder beroep op garantie vervalt tevens, wanneer de garantietermijn is verstreken of de garantieverplichting anderszins vervalt.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. HulQua is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is HulQua bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met HulQua gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is HulQua bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van HulQua op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer HulQua de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. HulQua behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

 1. Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van HulQua uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 8 en 11 aangaande reclamering en garanties. HulQua is nimmer aansprakelijk voor enige (aanvullende) schade, gevolgschade, indirecte schade, winstderving, geleden verlezen en/of gemiste besparingen.
 2. Indien desondanks het uitvoeren van de Overeenkomst door HulQua leidt tot aansprakelijkheid van HulQua jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door HulQua in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van HulQua is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. HulQua is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 4. HulQua is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 5. HulQua staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens HulQua verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van HulQua vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij HulQua binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 15 Herkomst

Het is Klant verboden om aanpassingen of merken op Product te verrichten waardoor de schijn gewekt kan worden dat Product afkomstig is van een andere producent dan HulQua. Het niet nakomen hiervan kan een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding als gevolg hebben.

 

Artikel 16   Overmacht

 1. HulQua is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van HulQua, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan HulQua zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte en/of werkstakingen in het bedrijf van HulQua en (xi) overige situaties die naar het oordeel van HulQua buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. HulQua heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HulQua haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver HulQua ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HulQua gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17   Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant op het moment waarop de zaken het magazijn van HulQua verlaten.

 

Artikel 18   Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van HulQua berusten uitsluitend bij HulQua en worden niet overgedragen aan Klant.
 2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van HulQua rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HulQua. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door HulQua geleverde zaken, dient HulQua expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van HulQua rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Overtreding hiervan heeft tot gevolg dat Klant een direct opeisbare boete verschuldigd is, ter hoogte van 75.000,- euro alsmede 1.000,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van HulQua onverlet een aanvullende schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 19   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. HulQua gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal HulQua de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien HulQua op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 20   Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de Producten van HulQua en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@HulQua.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil HulQua de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. HulQua zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21   Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen HulQua en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. HulQua heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen HulQua en Klant worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Limburg, locatie Roermond tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

 

Venray, 3 april 2020